form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake obudzić awoke awoken
bear Niedźwiedź bore born
bear Niedźwiedź bore borne
abide przestrzegać abode abode
arise powstać arose arisen
be być was been
draw rysować drew drawn
do zrobić did done
fight walka fought fought
eat jeść ate eaten
drive napęd drove driven
drink drink drank drunk
dig kopać dug dug
beat bić beat beaten
become stają się became become
bid oferta bid bid
begin zaczynać began begun
bind wiązać bound bound
find odnaleźć found found
fly latać flew flown
forget zapomnieć forgot forgotten
forgive przebaczyć forgave forgiven
bite gryźć bit bit, bitten
blow cios blew blown
come chodź came come
choose wybierać chose chosen
break przerwa broke broken
behold ujrzeć beheld beheld
sit siedzieć sat sat
sink tonąć sank sunk
sing śpiewać sang sung
shine blask shone shone
shake potrząsnąć shook shook
see widzieć saw seen
get otrzymać got got,gotten
go udać się went gone
give dać gave given
grow rosnąć grew grown
run biegać ran run
ring pierścień rang rung
hide ukryć hid hid,hidden
hang powiesić hung hung
hold utrzymać held held
know wiedzieć knew known
lie kłamstwo lay lain
mistake błąd mistook mistaken
ride jazda rode ridden
slay zabić slew slain
speak mówić spoke spoken
spin spin spun spun
stand stoisko stood stood
write pisać wrote written
win zdobyć won won
wear nosić wore worn
wake budzić woke woke
steal kraść stole stolen
stick kij stuck stuck
swear przysięgać swore swore
swim pływać swam swum
take brać took taken
tear łza tore torn
sting Żądło stung stung
throw rzucać threw thrown
chide zbesztać chid chid
cleave rozszczepiać clove,cleft cloven,cleft
cling przylgnąć clung clung
spring wiosna sprang sprung
smite porazić smote smitten
slide ślizgać się slid slid
tread stąpać trod trodden
swing huśtawka swang swung
strive starać się strove striven
string strunowy strung strung
shrink kurczyć się shrank shrunk
lead prowadzić led led
grind szlifować ground ground
freeze zamrażać froze frozen
forsake opuszczać forsook forsaken
fling rzucać flung flung
wring ukręcić wrung wrung
wind wiatr wound wound
weave splot wove woven
bet Zakład bet bet
cast odlew cast cast
cost koszt cost cost
cut ciąć cut cut
hit trafienie hit hit
hurt ból hurt hurt
let pozwolić let let
put położyć put put
rid pozbyć się rid rid
set zestaw set set
shed budka shed shed
split rozdzielać split split
shut zamknąć shut shut
thrust nacisk thrust thrust
spread rozpiętość spread spread
burst rozerwanie burst burst
abuse nadużycie abused abused
abolish znieść abolished abolished
avail wykorzystać availed availed
attract pociągać attract attract
appoint wyznaczać appointed appointed
apply zastosować applied applied
approve zatwierdzać approved approved
accept zaakceptować accepted accepted
accompany towarzyszyć accompanied accompanied
acquire nabyć acquire acquired
annoy denerwować annoyed annoyed
alter zmieniać altered altered
aim cel aimed aimed
add Dodaj added added
adapt przystosować się adapted adapted
attack atak attacked attacked
assure gwarantować assured assured
ask zapytać asked asked
ascend wspiąć się ascended ascended
agree Zgodzić się agreed agreed
advise doradzać advised advised
adopt przyjąć adopted adopted
bend zakręt bent bent
believe uwierzyć believed believed
behave zachować się behaved behaved
beg błagać begged begged
bleed krwawić bled bled
bring przynieść brought brought
charge opłata charged charged
cheat oszukać cheated cheated
compare porównać compared compared
build budować built built
burn palić się burnt burnt
buy kupować bought bought
call połączenie called called
cry płakać cried cried
deliver dostarczyć delivered delivered
debar wykluczać debarred debarred
deal sprawa dealt dealt
dare odważyć się dared dared
catch łapać caught caught
cook gotować cooked cooked
creep pełzanie crept crept
change zmiana changed changed
complain skarżyć się complained complained
compose komponować composed composed
convict skazać convicted convicted
cure lekarstwo cured cured
decide decydować się decided decided
dedicate dedykować dedicated dedicated
hear słyszeć heard heard
hate nienawidzić hated hated
have mieć had had
hang powiesić hanged hanged
demand żądanie demanded demanded
deny zaprzeczać denied denied
depend zależeć depended depended
destroy zniszczyć destroyed destroyed
gather zbierać gathered gathered
gaze spojrzenie gazed gazed
flee fled fled
feel czuć felt felt
feed karmić fed fed
determine ustalać determined determined
deviate zbaczać deviated deviated
die umierać died died
dream śnić dreamt dreamt
divide podzielić divided divided
inform poinformować informed informed
inspire inspirować inspired inspired
introduce przedstawiać introduced introduced
embellish ozdobić embellished embellished
enter wchodzić entered entered
expressed expressed expressed
maintain utrzymać maintained maintained
marry ożenić married married
make robić made made
insist obstawać insisted insisted
invade najechać invaded invaded
invite Zapraszam invited invited
involve angażować involved involved
lose stracić lost lost
look Popatrz looked looked
like lubić liked liked
light lekki lighted lighted
lie kłamstwo lied lied
joke żart joked joked
keep trzymać kept kept
kill zabić killed killed
kneel klęczeć knelt knelt
laugh śmiech laughed laughed
lend wypożyczać lent lent
leave pozostawiać left left
learn uczyć się learnt learnt
lead prowadzić led led
lay kłaść laid laid
owe zawdzięczać owed owed
order zamówienie ordered ordered
omit pomijać omitted omitted
occur pojawić się occurred occurred
observe przestrzegać observed observed
open otwarty opened opened
occupy zająć occupied occupied
pray modlić się prayed prayed
punish karać punished punished
play grać played played
pay zapłacić paid paid
preside przewodniczyć presided presided
prevent zapobiec prevented prevented
negotiate negocjować negotiated negotiated
mow kosić mowed mowed
move ruszaj się moved moved
mix mieszać mixed mixed
mend zaszyć mended mended
meet spotykać się met met
mean oznaczać meant meant
manage zarządzanie managed managed
prepare przygotować prepared prepared
preserve zachować preserve preserved
pretend stwarzać pozory pretended pretended
proceed kontynuować proceeded proceeded
prohibit zakazać prohibited prohited
reject odrzucać rejected rejected
rehabilitate zrehabilitować rehabilitated rehabilitated
refuse odrzucać refused refused
refund zwrot refunded refunded
recover wyzdrowieć recovered recovered
propose zaproponować proposed proposed
prosecute zaskarżyć prosecuted prosecuted
prove okazać się proved proved
persist trwać persisted persisted
realize realizować realized realized
raise podnieść raised raised
receive otrzymać received received
reach dosięgnąć reached reached
read czytać read read
quarrel sprzeczka quarrelled quarrelled
say mówić said said
sew szyć sewed sewed
seek szukać sought sought
remind przypominać reminded reminded
remit przekazać remitted remitted
return powrót returned returned
respond odpowiadać responded responded
rob obrabować robbed robbed
repair naprawa repaired repaired
reply Odpowiadać replied replied
rescue ratować rescued rescued
swell puchnąć swelled swelled
sell Sprzedać sold sold
sweep zamiatać swept swept
send wysłać sent sent
shoot strzelać shot shot
spoil zepsuć spoiled spoiled
sleep sen slept slept
show pokazać showed showed
sow siać sowed sowed
stay zostać stayed stayed
spend wydać spent spent
work praca worked worked
wish życzenie wished wished
wait czekać waited waited
warn ostrzec warned warned
smile uśmiech smiled smiled
smell zapach smelt smelt
teach nauczać taught taught
want chcieć wanted wanted
walk spacerować walked walked
visit odwiedzić visited visited
vanish znikać vanished vanished
tell powiedzieć told told
think myśleć thought thought
travel podróżować travelled travelled
tremble drżeć trembled trembled
utter zupełny uttered uttered
unite zjednoczyć united united
twinkle migotanie twinkled twinkled
treat leczyć treated treated
bend zakręt bent bent
breed rasa bred bred
clothe odziać clothed clothed
gird przepasywać girded,girt girded,girt
hew rąbać hewed hewed
lean pochylać się leant leant
load obciążenie loaded loaded
melt topnieć melted melted
rend rozdzierać rent rent
spell zaklęcie spelled,spelt spelled,spelt
knock pukanie knocked knocked
repeat powtarzać repeated repeated
pick wybierać picked picked
join Przystąpić joined joined
clean czysty cleaned cleaned
match mecz matched matched
offer oferta offered offered
plunge pogrążać plunged plunged
watch zegarek watched watched
slip poślizg slipped slipped
chatter gadać chattered chattered
shock zaszokować shocked shocked
shook shooked shooked
affect oddziaływać affected affected
last ostatni, ubiegły, zeszły lasted lasted
plan plan planned planned
expose expose exposed exposed
tip Wskazówka tipped tipped
need potrzeba needed needed
suit garnitur suited suited
fold zagięcie folded folded
decorate udekorować decorated decorated
disappear znikać disappeared disappeared
plough pług ploughed ploughed
ban zakaz banned banned
protect ochraniać protected protected
reproduce rozmnażać się reproduced reproduced
contain zawierać contained contained
stretch rozciągać stretched stretched
notice ogłoszenie noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links